• Csököly

  Polgármesteri Hivatal
 • Csököly

  Hagyományok
 • Csököly

  Templom
 • Csököly

  A híres eper
prev next

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2. módosítás Kiemelt

csütörtök, 07 március 2019 15:26 Írta: 
Csököly Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján
kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát:
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2. számú Módosítás
 
1. A pályázat célja
A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek). 
Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése.
A pályázat során az önkormányzat évente 25 fő pályázó részére biztosít támogatást, ha több kérelem érkezik, akik a feltételeknek megfelelnek, akkor a támogatottak számáról és a támogatás mértékéről a bizottság mérlegelés után dönt.
Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 60.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti. Az erre a célra jutó forrás: 1.125.000,-Ft/év. A döntéshozó a támogatási összegek megállapításánál differenciálhat a tanulmányi eredmények függvényében.

 

2. A pályázók köre 

Az ösztöndíjpályázatra az a tanuló jelentkezhet, aki

- a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik,

- általános iskolában legalább 3,50-es tanulmányi eredményt teljesített, melybe nem tartozik bele a magatartás és szorgalom jegy.

Első évfolyam és a második évfolyam első félévének szöveges minősítése érdemjegyben kifejezve:

 • 50 – 59 % – fejlesztésre szorul – 2-es
 • 60 – 74 % – megfelelt – 3-as
 • 75 – 89 % – jól megfelelt – 4-es
 • 90 – 100 % – kiválóan megfelelt – 5-ös
- középiskolában 3,25-ös tanulmányi eredményt teljesített, melybe nem tartozik bele a magatartás és szorgalom jegy.
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
- hátrányos szociális helyzetű.
 
Hátrányos szociális helyzetűnek minősül a pályázó, ha:
- családba fogadott, vagy
- védelembe vett, vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- árva, félárva és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
- családja lakáscélra felvett hitelt törleszt.
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent megyei vagy országos szintű tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezés; közéleti szereplésben való részvétel.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely minden évben két alkalommal kerül kiírásra.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet.

A pályázati adatlap megtalálható Csököly Község Önkormányzati Hivatalában, vagy letölthető a www.csokoly.hu honlapról.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbiakat:

„EFOP-3.9.2-16-2017-00043 ösztöndíjpályázat”.

 

A pályázati adatlapot minden pályázati fordulóban újra ki kell tölteni!

A pályázati adatlapot kitöltve és aláírva a Csököly Község Önkormányzati Hivatalába kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, így nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

   2018. április 1. (2017/18-as tanév I. félévi eredménye alapján)
   2018. szeptember 15. (2017/18-as tanév II. félévi eredménye alapján)
   2019. április 1. (2018/19-es tanév I. félévi eredménye alapján)
   2019. szeptember 15. (2018/19-es tanév II. félévi eredménye alapján)

Amennyiben a határidő napja hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első munkanap a beadási határidő napja!

 A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 • a pályázó lakcímkártyájának másolata;
 • aktuális félévről szóló bizonyítvány másolata;
 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat másolata; a nevelésbe vételről szóló határozat;
 • az illetékes gyámhivatal határozata a családba fogadásról; a védelembe vétel elrendeléséről; az ideiglenes  hatályú elhelyezésről;
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az árvaellátás folyósításáról;
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat;
 • a lakáscélú hiteltörlesztés a pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolható, amelynek tartalmaznia kell

  az alábbiakat:

            - a hitelfizető nevét, lakcímét,
            - a felvett hitel teljes összegét, valamint a havi törlesztő részlet összegét;
            - annak igazolását, hogy a hitel lakáscélra került felvételre;
            - annak igazolását, hogy a hitelt felvevő a hitelt rendszeresen fizeti.
            - hiteltörlesztés esetén szükséges a pályázó háztartásában élők egy főre jutó – a pályázat benyújtását megelőző havi – jövedelmének igazolása az alábbiak szerint:
            - nettó munkabér, GYED, táppénz igazolása munkáltatói igazolással;
            - családi pótlék, GYES: postai utalvánnyal, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító szerv igazolásával;
            - nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres ellátás: a folyósító szerv igazolásával, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal;
            - vállalkozásból származó jövedelem: az előző évi jövedelem igazolása a NAV igazolásával, és a pályázat évében elért jövedelem igazolása a vállalkozó, gazdálkodó nyilatkozatával;
            - alkalmi munkavállalásból származó jövedelem: a NAV igazolásával;
            - tartásdíj: a folyósító szerv igazolásával, vagy fix összegű tartásdíj esetén a fizetési kötelezettséget megállapító bírósági végzéssel;
            - minden egyéb jövedelem esetén: a folyósító szerv igazolásával, annak hiányában az abban részesülő nyilatkozatával.
 • Tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezést a kapott oklevéllel igazolhatja a pályázó.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó más ösztöndíjban nem részesül.

 

4. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat Képviselő-testülete, vagy – az e célra létrehozott – bizottsága bírálja el: Képviselő-testület esetén a benyújtási határidőt követő első testületi ülésen, de legkésőbb 45 napon belül, bizottság esetén 10 napon belül.

A pályázat elbírálása során a döntéshozó szociális szempontokat is mérlegelhet, tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet.

 1. A döntéshozó a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.
 2. A bizottság minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
 3. A pályázati keretösszeg felhasználása esetén a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság elutasítja.

 A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

5. Értesítés a pályázati döntésről

A döntéshozó a meghozott döntéséről és annak indokáról postai úton küldött határozatban értesíti a pályázókat.

6. Az ösztöndíj folyósítása

A támogatás összege félévente kerül megállapításra és kifizetésre, egy összegben, az önkormányzat házipénztárából, lehetőség szerint ünnepélyes keretek közötti átadással.

7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával

   a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
   b) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából.
Utoljára frissítve: hétfő, 11 március 2019 16:49
Megjelent: 28 alkalommal
Értékelés:
(0 szavazat)