• Csököly

  Polgármesteri Hivatal
 • Csököly

  Hagyományok
 • Csököly

  Templom
 • Csököly

  A híres eper
prev next

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 1. számú Módosítás

Írta: 

Csököly Község Önkormányzata a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú, „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című projekt alapján kiírja az alábbi ösztöndíjpályázatát:

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 1. számú Módosítás

 

1. A pályázat célja 

A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).
Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikerességeik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése.

A pályázat során az önkormányzat évente 25 fő pályázó részére biztosít támogatást, ha több kérelem érkezik, akkor a támogatottak számáról és a támogatás mértékéről a bizottság mérlegelés után dönt.
Az önkormányzat a pályázót évente 0 és 45.000,-Ft/fő/év közötti összegű támogatásban részesítheti. Az erre a célra jutó forrás: 1.125.000,-Ft/év. A döntéshozó a támogatási összegek megállapításánál differenciálhat a tanulmányi eredmények függvényében.

2. A pályázók köre

 Az ösztöndíjpályázatra az a tanuló jelentkezhet, aki

- a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik,
- általános iskolában legalább 3,50-es tanulmányi eredményt teljesített,
- középiskolában 3,25-ös tanulmányi eredményt teljesített,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
- hátrányos szociális helyzetű.

Hátrányos szociális helyzetűnek minősül a pályázó, ha:
- családba fogadott, vagy
- védelembe vett, vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- árva, félárva és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
- családja lakáscélra felvett hitelt törleszt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent megyei vagy országos szintű tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezés; közéleti szereplésben való részvétel.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely minden évben két alkalommal kerül kiírásra.
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet.
A pályázati adatlap megtalálható Csököly Község Önkormányzati Hivatalában, vagy letölthető a www.csokoly.hu honlapról.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbiakat:

„EFOP-3.9.2-16-2017-00043 ösztöndíjpályázat”.

A pályázati adatlapot minden pályázati fordulóban újra ki kell tölteni!

A pályázati adatlapot kitöltve és aláírva a Csököly Község Önkormányzati Hivatalába kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, így nem kerül elbírálásra.

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2018. április 1. (2017/18-as tanév I. félévi eredménye alapján)
2018. szeptember 15. (2017/18-as tanév II. félévi eredménye alapján)
2019. március 1. (2018/19-es tanév I. félévi eredménye alapján)
2019. szeptember 15. (2018/19-es tanév II. félévi eredménye alapján)

Amennyiben a határidő napja hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első munkanap a beadási határidő napja!

 A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
- a pályázó lakcímkártyájának másolata;
- aktuális félévről szóló bizonyítvány másolata;
- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat másolata; a nevelésbe vételről szóló határozat;
- az illetékes gyámhivatal határozata a családba fogadásról; a védelembe vétel elrendeléséről; az ideiglenes hatályú elhelyezésről;
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az árvaellátás folyósításáról;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat;
- a lakáscélú hiteltörlesztés a pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolható, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
                        - a hitelfizető nevét, lakcímét,
                        - a felvett hitel teljes összegét, valamint a havi törlesztő részlet összegét;
                        - annak igazolását, hogy a hitel lakáscélra került felvételre;
                        - annak igazolását, hogy a hitelt felvevő a hitelt rendszeresen fizeti.

- hiteltörlesztés esetén szükséges a pályázó háztartásában élők egy főre jutó – a pályázat benyújtását megelőző havi – jövedelmének igazolása az alábbiak szerint:
- nettó munkabér, GYED, táppénz igazolása munkáltatói igazolással;
- családi pótlék, GYES: postai utalvánnyal, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító szerv igazolásával;
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres ellátás: a folyósító szerv igazolásával, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal;
- vállalkozásból származó jövedelem: az előző évi jövedelem igazolása a NAV igazolásával, és a pályázat évében elért jövedelem igazolása a vállalkozó, gazdálkodó nyilatkozatával;
- alkalmi munkavállalásból származó jövedelem: a NAV igazolásával;
- tartásdíj: a folyósító szerv igazolásával, vagy fix összegű tartásdíj esetén a fizetési kötelezettséget megállapító bírósági végzéssel;
- minden egyéb jövedelem esetén: a folyósító szerv igazolásával, annak hiányában az abban részesülő nyilatkozatával.

- Tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezést a kapott oklevéllel igazolhatja a pályázó.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó más ösztöndíjban nem részesül.

 

 4. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat Képviselő-testülete, vagy – az e célra létrehozott – bizottsága bírálja el: Képviselő-testület esetén a benyújtási határidőt követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül, bizottság esetén 10 napon belül.

A pályázat elbírálása során a döntéshozó szociális szempontokat is mérlegelhet, tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt elismerhet.

                        a) A döntéshozó a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.
                        b) A bizottság minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
                        c) A pályázati keretösszeg felhasználása esetén a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság elutasítja.

 A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

5. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről és annak indokáról postai úton küldött határozatban értesíti a pályázókat.

6. Az ösztöndíj folyósítása

A támogatás összege félévente kerül megállapításra és kifizetésre, egy összegben, az önkormányzat házipénztárából, ünnepélyes keretek közötti átadással.

 7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
b) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából.